Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości. Nieruchomość gruntowa Kostarowce.

Data dodania: 2022-01-12 08:40:12
#ID: 33460Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sanoku
Małgorzata Koczera
Kancelaria Komornicza, Grzegorza 3, Sanok, 38-500 Sanok
tel. (13) 46 31682 / fax. (13) 46 31 682
Sygnatura: km 1048/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Małgorzata Koczera na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2022 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Sanoku , ul. T. Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój s.105, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy ,Kostarowce, 38-500 Sanok, dla której nieruchomość gruntowa prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/00081551/8.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka położona jest w południowo-wschodniej części miejscowości , w odległości ok. 1,5 km na północ od drogi krajowej nr 28, na obrzeżach obszaru zurbanizowanego, w pobliżu zabudowy byłego PGR w Kostarowcach, ok. 0,5 km na wschód od starego parku dworskiego ze stawami. W odległości ok. 40 m na zachód od szacowanej działki położona jest najbliższa zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa. Natomiast na południe rozciągają się rolne tereny byłego PGR. Jest to obszar pozostawiony w użytkowaniu rolniczym, pola są w znacznej części uprawiane, użytkowane. Działka znajduje się od strony wschodniej, z działkami przeznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną, od strony zachodniej z działką nie objętą planem miejscowym o użytku gruntowym R " grunty orne" i klasie gruntu III a, która w dacie szacowania stanowił działkę rolną. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca niewydzielony udział 2/3 części nieruchomości oznaczonej działką nr 784/8 o powierzchni 0,0320 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi księgę wieczystą o nr KW KS1S/00081551/8. Szacowana działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, do działek nr 787/7, 784/6, 784/5, leżących kolejno, w pasie gruntów biegnącym od drogi gminnej w głąb obszaru jeszcze niezabudowanego. Dojazd, działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej nr ew. działki 766, w tej części miejscowości będącej głównym szlakiem komunikacyjnym. Droga jest utwardzona płytami drogowymi wielkogabarytowymi. Kształt przedmiotowej działki typowy dla działek drogowych, długi, wąski, o wymiarach ok. 4 m x ok. 80 m. Topografia korzystna, teren płaski. SPOSÓB UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI Działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, zapewniającą dostęp do drogi publicznej, kolejno do działkom nr 787/7, 784/5 i 784/5.

Suma oszacowania wynosi 9 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 425,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polski S.A. I Oddział w Sanoku 40 10902750 0000 0001 4165 6014.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Małgorzata Koczera

Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z bircza24.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Grunty
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Grunty


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie